Zwolnienia od rejestracji czasu pracy kierowców określone zostały
w art. 3 rozporządzenia WE 561/2006.

Jazda bez rejestracji czasu pracy kierowcy – kategorie przewozów:

- przewóz osób na linii regularnej, o długości trasy do 50 km;
- pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
- pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
- pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej;
- pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
- pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swojej bazy;
- pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
- pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy – dotyczy to wyłącznie przewozów wykonywanych prywatnie, które niezwiązanych są z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.
- pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.

Tacho-Walbrzych.net
© Copyright 2017 - All Rights Reserved