Legalizacja

Kalibracja tachografu - kiedy i dla czego należy ją przeprowadzić...

Podmiot, którego firma działa na rynku transportu drogowego, obciążony jest wieloma obowiązkami, które wynikają z zakresu prowadzenej działalności gospodarczej.
Do jednych z tych obowiązków należy, konieczność stosowania pokładowych urządzeń rejestrujących, którymi są tachografy oraz ich kalibracja w zakresie zgodności z wymaganiami Rozporządzenia 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującego po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Kalibracja tachografu

Tachograf cyfrowy to urządzenie rejestrujące, które na bierząco monitoruje prędkość poruszania się pojazdu, przebytą odległość drogi, pomiar czasu, punkty położenia goeraficznego, tożsamość oraz czynności kierowcy, zdarzenia i usterki, dane dotyczące kontroli, kalibracji, wszelkich napraw dotyczących całego zespoły tachograf - pojazd w tym też dane identyfikujące warsztat oraz technika.
Jakie pojazdy powinny być wyposażone w tachograf?
Wymóg instalacji i stosowania pokładowych urządzeń rejestrujacych - tachografów oraz ich monitoringu, dotyczy wszystkich autobusów i pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającym 3,5 tony, wykorzystywanych do przewozów drogowych.

Ponad to wymóg ten dotyczy zarówno transportu drogowego jak i przewozów na potrzeby własne w tym też zespołu pojazdów np. mały pojazd ciężarowy, którego DMC nie przekracza 3,5 tony, ale z dołączoną przyczepą jako zespółu pojazdów, już przekracza DMC 3,5 tony.

Począwszy od dnia 1 maja 2006 r. wszystkie nowo rejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy.
Dotyczy to także starszych pojazdów w których po kolizji, wypadku lub w przypadku wystapienia awarii zaistniała konieczność wymiany tachografu.
Jednak występują okoliczności w których obowiazek rejestracja czasu pracy kierowcy lub posiadanie zainstalowanego tachografu nie jest wymagane – kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej.

Kalibrzca tachografu

Kalibracja tachografu

Kalibracja to proces polegający na, sprawdzeniu pokładowego urządzenia  rejestrującego pod kątem poprawności jego funkcjonowania, dopasowaniu do pojazdu oraz aktualizacji lub potwierdzeniu, istniejących już w pamieci tachografu parametrów pojazdu, takich jak: numer
VIN (ang.Vehicle Identification Number), który w Polsce potocznie jest okreslany jako Numer Nadwozia, VRN (ang.Vehicle Registration Number) numer rejestracyjny pojazdu i KOD rejestrującego Państwa Członkowskiego, współczynniki charakterystyki pojazdu (w=, k=, l=), rozmiar opon,  ustawienie ogranicznika prędkości (V=),  aktualny czas (UTC), oraz bieżący stan licznika kilometrów.
Każda kalibracja musi być przeprowadzona w warsztacie, który posiada odpowiednie uprawnienia w tym aktualnie ważną kartę warsztatową, która jest wydana i corocznie odnawiana na podstawie zezwolenia wydanego przez Przezesa Głównego Urzędu Miar.
Kalibracja urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym uregulowana jest przepisami rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. oraz Rozporządzenia 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.

Pierwszą kalibrację tachografu, należy wykonać w terminie maksymalnie 14 dni licząc od dnia zarejestrowania pojazdu. W trakcie tego procesu następuje personalizacja urządzenia rejestrującego-tachografu poprzez wprowadzenie do jego pamięci danych identyfikujących pojazd w tym danych charakterystyki tego pojazdu. Data wykonania kalibracji, która poświadczona jest tabliczką instalacyjną tachografu oraz zapezpieczeniem plombowniczym z naniesionymi cechami warsztatu, zachowuje swoją ważność przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia jej wykonania.

Każdą kolejną kalibrację (legalizację) tachografu należy wykonywać cylkicznie w odstępswie czasu co 24 miesiące oraz po zaistnieniu jakiejkolwiek awarii zespołu tachograf-pojazd.


Trzy najczęściej przydarzające się firmom transportowym przewinienia w odniesieniu do kalibracji


Zmiana opon

Jako pierwsze z tych przewinień należy wyróżnić, zmianę ogumienia pojazdu na nowe lub wymianę ogumienia z letniego na zimowe i odwrotnie, ponieważ kkażda wymiana opon na osi kół napędowych, ma bezpośredni wpływ na wszystkie współczynniki charakterystyki pojazdu Weryfikacja rozmiaru opon kół osi napędowych, należy do podstawowych czynności wykonywanych podczas kalibracji. Po każdej wykonanej kalibracji rozmiar opon oraz współczynniki charakterystyki pojazdu (w=, k=, l=), zostają trwale zapisane w pamięci masowej urządzenia rejestrującego oraz na tabliczce instalacyjnej tachografu. 
Celem kalibracji po zmianie ogumienia pojazdu jest wyeliminowanie błędów dotyczacych prędkości pojazdu, której maksymalnie dopuszczalny błąd może wynosić do ± 1 km/h, oraz błędu długości drogi, dla której maksymalnie dopuszczalny błąd może wynosić do ± 1 %.kontrola ogumienia pojazdu


Podczas rutynowej kontroli drogowej, weryfikacja rozmiaru kół osi napędowych, należy do standardowej czynności wykonywanej podczas kontroli drogowej, ponieważ w pierwszej kolejności polega ona  na ocenie stanu ogumienia pojazdu, następnie sprawdzeniu oznaczenia rozmiaru opon oraz porównaniu tego rozmiaru z informacją, któray zapisana jest w pamięci masowej urządzenia rejestrującego i/lub  informacją zapisaną na tabliczce instalacyjnej tachografu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy fatycznym rozmiarem opon, zapisanym w pamięci urządzenia rejestrującego i na tabliczce instalacyjnej tachogrfu, może zakończy kontrolę drogową i nałożeniem mandatu w wysokości do 2.000 PLN dla osoby zarządzającej transportem oraz 1.000 PLN dla przedsiębiorcy, z powodu braku ważnej kalibracji (legalizacji) tachografu.
Kalibracja po zmianie VRN


Jako drugie z tych przewinień należy wymienić sytuację w której wykupiony zostaje pojazd po zakończonym leasingu. W zgodzie z ustawowym obowiazkiem, każdy nowo zakupiony pojazd powinien zostać przerejestrowany w terminie do 30 dni, licząc od daty jego zakupu. W konsekwencji spełnienia tego ustawowego obowiązku, dla wykupionego po zakończonym leazingu pojazdu, zostanie wydany nowy dowód i tablice rejestracyjne, czyli zmianie ulegnie VRN pojazdu. Zaistnienie takiego zdarzenia bezpośrednio przekłada się na konieczność wykonania kolejnej kalibracji w terminie do 14 dni, licząc od dnia przerejestrowania pojazdu. Podczas rutynowej konroli drogowej informacja o zmianie VRN pojazdu, jest bardzo łatwa do zweryfikowania, wystarczy porównać dane, z dowodu rejestracyjnego, lub tablic rejestracyjnych pojazdu z danymi, które zapisane są w pamięci masowej urządzenia rejestrującego,

lub z wydrukiem danych technicznych tachografu. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci tych danych, kontrola drogowa może być zakończona na drodze postępowania mandatowego.
Godny spostrzeżenia jest fakt, iż informacja dotycząca VRN pojazdu, czyli nr rejestracyjnego, nie znajduje się na tabliczce instalacyjnej tachografu, która to najczęściej naklejana jest na ramie drzwi kierowcy. Służby kontroli drogowej podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, zobligowane są do weryfikacji tych informacji.
Rzeczywisty czas UTC


Kolejnym z tych przewinień jest odstępstwo zegara tachografu od rzecziwistego czasu UTC. Który dla Polskiej strefy czasowej wynosi +1 godzinę w okresie letnim i +2 godziny w okresie zimowym. Patrząc na czas wyświetlany na zegarze tachografu, który to powinien zawsze wyświetlać prawidłową godzinę, należy pamiętać o tym, że odstępstwo o ± 20 minut od rzeczywistego czasu UTC, wiąże się bezpośrednio z utratą ważności kalibracji. Czas UTC, jaki ustawiony jest w tachografie, bezpośrednio przekłada się do czasu, w którym rejestrowane są wszystkie zdarzenia i usterki oraz czynności kierowcy z uwzględnieniem przesunięcia czasu lokalnego w zależności od strefy czasowej oraz pory roku, w której aktualnie znajduje się kierowca.
Tachograf w warunkach normalnego użytkowania, pozwala na korektę

czasu UTC, maksymalnie o ±1 minutę w ciągu siedmiu dni. Jeśli zaistnieje sytuacja, że odstępstwo od właściwego czasu UTC zbliża się do ±20. minut lub co gorsze wartość tą przekracza, wówczas powstaje konieczność odwiedzenia serwisu, który dokona odpowiedniej korekty, ustawiając rzeczywisty czas UTC oraz czas lokalny w tachografie. 

Należy też dodać, że prawidłowo ustawiony czas UTC w tachografie zabezpiecza przed ewentualnymi brakami w zapisie czynności pracy kierowcy. Takie sytuacje występują najczęściej w przypadku przesiadania się kierowcy z pojazdu, w którym zegar tachografu wskazuje, przykładowo godzinę późniejszą, do pojazdu, w którym tachograf ma prawidłowo ustawioną godzinę. W konsekwencji zaistnienia takiej sytuacji, zarejestrowane zostanie zdarzenie "konflikt czasu" w pamięci urządzenia rejestrującego oraz karcie kierowcy, ponad to kierowca straci możliwość wykonania prawidłowego wpisu manualnego.

Tacho-Wałbrzych.net
© Copyright 2017 - All Rights Reserved